سایت جامع آموزش زبان انگلیسی

(عنوان : 1) 1. How to Find a Job

(عنوان : 2) 1. How to Find a Job

(عنوان : 3) 1. How to Find a Job

(عنوان : 4) 2. Preparing for a Job Interview

(عنوان : 5) 2. Preparing for a Job Interview

(عنوان : 6) 2. Preparing for a Job Interview

(عنوان : 7) 3. Greeting by Receptionist

(عنوان : 8) 3. Greeting by Receptionist

(عنوان : 9) 3. Greeting by Receptionist

(عنوان : 10) 4. Job Interview (1)

(عنوان : 11) 4. Job Interview (1)

(عنوان : 12) 4. Job Interview (1)

(عنوان : 13) 5. Job Interview (2)

(عنوان : 14) 5. Job Interview (2)

(عنوان : 15) 5. Job Interview (2)

(عنوان : 16) 6. Asking Questions at an Interview

(عنوان : 17) 6. Asking Questions at an Interview

(عنوان : 18) 6. Asking Questions at an Interview

(عنوان : 19) 7. Accepting a Job Offer

(عنوان : 20) 7. Accepting a Job Offer

(عنوان : 21) 7. Accepting a Job Offer

(عنوان : 22) 8. Talking on the Phone

(عنوان : 23) 8. Talking on the Phone

(عنوان : 24) 8. Talking on the Phone

(عنوان : 25) 9. Making a Request for Office Supplies

(عنوان : 26) 9. Making a Request for Office Supplies

(عنوان : 27) 9. Making a Request for Office Supplies

(عنوان : 28) 10. Offering Help

(عنوان : 29) 10. Offering Help

(عنوان : 30) 10. Offering Help

(عنوان : 31) 11. Asking for Help

(عنوان : 32) 11. Asking for Help

(عنوان : 33) 11. Asking for Help

(عنوان : 34) 12. Responding to a Plea for Help

(عنوان : 35) 12. Responding to a Plea for Help

(عنوان : 36) 12. Responding to a Plea for Help

(عنوان : 37) 13. How to Do a Timesheet

(عنوان : 38) 13. How to Do a Timesheet

(عنوان : 39) 13. How to Do a Timesheet

(عنوان : 40) 14. Making a Phone Call

(عنوان : 41) 14. Making a Phone Call

(عنوان : 42) 14. Making a Phone Call

(عنوان : 43) 15. Making an Appointment for a Meeting

(عنوان : 44) 15. Making an Appointment for a Meeting

(عنوان : 45) 15. Making an Appointment for a Meeting

(عنوان : 46) 16. Rearranging an Appointment

(عنوان : 47) 16. Rearranging an Appointment

(عنوان : 48) 16. Rearranging an Appointment

(عنوان : 49) 17. Giving an Excuse for Being Late to Work

(عنوان : 50) 17. Giving an Excuse for Being Late to Work

(عنوان : 51) 17. Giving an Excuse for Being Late to Work

(عنوان : 52) 18. Accepting Excuses for Not Meeting Commitments

(عنوان : 53) 18. Accepting Excuses for Not Meeting Commitments

(عنوان : 54) 18. Accepting Excuses for Not Meeting Commitments

(عنوان : 55) 19. Asking for a Description of a Person

(عنوان : 56) 19. Asking for a Description of a Person

(عنوان : 57) 19. Asking for a Description of a Person

(عنوان : 58) 20. Asking for Permission

(عنوان : 59) 20. Asking for Permission

(عنوان : 60) 20. Asking for Permission

(عنوان : 61) 21. Agreement and Disagreement

(عنوان : 62) 21. Agreement and Disagreement

(عنوان : 63) 21. Agreement and Disagreement

(عنوان : 64) 22. Certainty and Uncertainty

(عنوان : 65) 22. Certainty and Uncertainty

(عنوان : 66) 22. Certainty and Uncertainty

(عنوان : 67) 23. Likes and Dislikes

(عنوان : 68) 23. Likes and Dislikes

(عنوان : 69) 23. Likes and Dislikes

(عنوان : 70) 24.Making Promises

(عنوان : 71) 24.Making Promises

(عنوان : 72) 24.Making Promises


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808