سایت جامع آموزش زبان انگلیسی

(عنوان : 1) 1. Calling Credit Card Company

(عنوان : 2) 1. Calling Credit Card Company

(عنوان : 3) 1. Calling Credit Card Company

(عنوان : 4) 2. Disputing a Charge

(عنوان : 5) 2. Disputing a Charge

(عنوان : 6) 2. Disputing a Charge

(عنوان : 7) 3. Ordering Cable Services

(عنوان : 8) 3. Ordering Cable Services

(عنوان : 9) 3. Ordering Cable Services

(عنوان : 10) 4. Inquiring about Internet Services

(عنوان : 11) 4. Inquiring about Internet Services

(عنوان : 12) 4. Inquiring about Internet Services

(عنوان : 13) 5. Installing High Speed Internet

(عنوان : 14) 5. Installing High Speed Internet

(عنوان : 15) 5. Installing High Speed Internet

(عنوان : 16) 6. Reporting an Internet Problem

(عنوان : 17) 6. Reporting an Internet Problem

(عنوان : 18) 6. Reporting an Internet Problem

(عنوان : 19) 7. Asking for Credit for Service Interrupted

(عنوان : 20) 7. Asking for Credit for Service Interrupted

(عنوان : 21) 7. Asking for Credit for Service Interrupted

(عنوان : 22) 8. Troubleshooting a Computer Problem

(عنوان : 23) 8. Troubleshooting a Computer Problem

(عنوان : 24) 8. Troubleshooting a Computer Problem

(عنوان : 25) 9. Making an Appointment to Have a Haircut

(عنوان : 26) 9. Making an Appointment to Have a Haircut

(عنوان : 27) 9. Making an Appointment to Have a Haircut

(عنوان : 28) 10. Making Requests to the Hairdresser

(عنوان : 29) 10. Making Requests to the Hairdresser

(عنوان : 30) 10. Making Requests to the Hairdresser

(عنوان : 31) 11. Paying the Hairdresser

(عنوان : 32) 11. Paying the Hairdresser

(عنوان : 33) 11. Paying the Hairdresser

(عنوان : 34) 12. Complaining to the Hairdresser

(عنوان : 35) 12. Complaining to the Hairdresser

(عنوان : 36) 12. Complaining to the Hairdresser

(عنوان : 37) 13. Talking to People at the Laundromat

(عنوان : 38) 13. Talking to People at the Laundromat

(عنوان : 39) 13. Talking to People at the Laundromat

(عنوان : 40) 14. Operating the Washer and Dryer

(عنوان : 41) 14. Operating the Washer and Dryer

(عنوان : 42) 14. Operating the Washer and Dryer

(عنوان : 43) 15. Returning a Call to Child's Teacher at School

(عنوان : 44) 15. Returning a Call to Child's Teacher at School

(عنوان : 45) 15. Returning a Call to Child's Teacher at School

(عنوان : 46) 16. Meeting Child's Teacher at School

(عنوان : 47) 16. Meeting Child's Teacher at School

(عنوان : 48) 16. Meeting Child's Teacher at School

(عنوان : 49) 17. Asking Someone to Run Errands

(عنوان : 50) 17. Asking Someone to Run Errands

(عنوان : 51) 17. Asking Someone to Run Errands

(عنوان : 52) 18. Riding the Bus

(عنوان : 53) 18. Riding the Bus

(عنوان : 54) 18. Riding the Bus

(عنوان : 55) 19. Talking with Angry Parent

(عنوان : 56) 19. Talking with Angry Parent

(عنوان : 57) 19. Talking with Angry Parent

(عنوان : 58) 20. Cleaning Up the Room

(عنوان : 59) 20. Cleaning Up the Room

(عنوان : 60) 20. Cleaning Up the Room

(عنوان : 61) 21. Buying a Burrito

(عنوان : 62) 21. Buying a Burrito

(عنوان : 63) 21. Buying a Burrito

(عنوان : 64) 22. Caring for Puppies

(عنوان : 65) 22. Caring for Puppies

(عنوان : 66) 22. Caring for Puppies

(عنوان : 67) 23. Cooking Dinner

(عنوان : 68) 23. Cooking Dinner

(عنوان : 69) 23. Cooking Dinner

(عنوان : 70) 24. Washing Clothes

(عنوان : 71) 24. Washing Clothes

(عنوان : 72) 24. Washing Clothes

(عنوان : 73) 25. Time for Bed

(عنوان : 74) 25. Time for Bed

(عنوان : 75) 25. Time for Bed

(عنوان : 76) 26. Waking Up for School

(عنوان : 77) 26. Waking Up for School

(عنوان : 78) 26. Waking Up for School


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808