سایت جامع آموزش زبان انگلیسی

(عنوان : 1) 1. I Live in Pasadena

(عنوان : 2) 2. I Have a Honda

(عنوان : 3) 3. Do You Have a Girlfriend?

(عنوان : 4) 4. Walking the Dog

(عنوان : 5) 5. Borrowing Money

(عنوان : 6) 6. Going to the Beach

(عنوان : 7) 7. My Wife Left Me

(عنوان : 8) 8. What's on TV?

(عنوان : 9) 9. A Nice Place to Live

(عنوان : 10) 10. The New Mattress

(عنوان : 11) 11. My Laptop Is So Slow

(عنوان : 12) 12. How about a Pizza?

(عنوان : 13) 13. The New House

(عنوان : 14) 14. Fish Are Everywhere

(عنوان : 15) 15. A Bad Boyfriend

(عنوان : 16) 16. Talking Animals

(عنوان : 17) 17. House-cleaning Day

(عنوان : 18) 18. A TV Lover

(عنوان : 19) 19. Write to Your Grandma

(عنوان : 20) 20. Are You Sleepy?

(عنوان : 21) 21. God Is Watching

(عنوان : 22) 22. Feed the Cat

(عنوان : 23) 23. Shave Your Face

(عنوان : 24) 24. Two Polite People

(عنوان : 25) 25. Give Me a Puppy

(عنوان : 26) 26. Kittens to Give Away

(عنوان : 27) 27. Happy in Heaven

(عنوان : 28) 28. His Line Is Never Busy

(عنوان : 29) 29. Friday the 13th

(عنوان : 30) 30. Do You Love Me?

(عنوان : 31) 31. Dad Has a Girlfriend

(عنوان : 32) 32. What's That Smell?

(عنوان : 33) 33. They Deliver

(عنوان : 34) 34. A Lost Button

(عنوان : 35) 35. Did You Say Something?

(عنوان : 36) 36. Washed and Folded

(عنوان : 37) 37. Talk Radio

(عنوان : 38) 38. A Bad Diet

(عنوان : 39) 39. A Ham Sandwich

(عنوان : 40) 40. Time for Your Bath

(عنوان : 41) 41. A Black Screen

(عنوان : 42) 42. A New Hard Drive

(عنوان : 43) 43. Your Email Address

(عنوان : 44) 44. Time for a Nap

(عنوان : 45) 45. Thinking about His Funeral

(عنوان : 46) 46. The Elephant

(عنوان : 47) 47. You Can Have Some of My Friends

(عنوان : 48) 48. If You Cheat, You Will Die

(عنوان : 49) 49. Let's Not Go Out

(عنوان : 50) 50. Fill Out the Form

(عنوان : 51) 51. The Animal Shelter

(عنوان : 52) 52. Is It Raining?

(عنوان : 53) 53. It's So Hot

(عنوان : 54) 54. A Snowman

(عنوان : 55) 55. The ATM

(عنوان : 56) 56. Move the Blue Bin

(عنوان : 57) 57. Digital TV

(عنوان : 58) 58. Just Shoot Me

(عنوان : 59) 59. Don't Be a Racist

(عنوان : 60) 60. Use a Tissue

(عنوان : 61) 61. Two Little Ones

(عنوان : 62) 62. But Is It Art?

(عنوان : 63) 63. Life Is for Living

(عنوان : 64) 64. A Tough Choice

(عنوان : 65) 65. Patch It or Sew It?

(عنوان : 66) 66. What's So Funny?

(عنوان : 67) 67. Spanish Spoken Here

(عنوان : 68) 68. It's the Only Earth We've Got

(عنوان : 69) 69. No Time for Rhyme

(عنوان : 70) 70. Dumb and Happy

(عنوان : 71) 71. Live from NBC 4!

(عنوان : 72) 72. Life after Death

(عنوان : 73) 73. Wipe Your Feet

(عنوان : 74) 74. Mother's Day

(عنوان : 75) 75. A New Flag

(عنوان : 76) 76. Work up an Appetite

(عنوان : 77) 77. Dialing for a Dollar


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808