سایت جامع آموزش زبان انگلیسی

(عنوان : 1) 1. Registering for a Class

(عنوان : 2) 1. Registering for a Class

(عنوان : 3) 1. Registering for a Class

(عنوان : 4) 2. Meeting New Students

(عنوان : 5) 2. Meeting New Students

(عنوان : 6) 2. Meeting New Students

(عنوان : 7) 3. Finding a Classroom

(عنوان : 8) 3. Finding a Classroom

(عنوان : 9) 3. Finding a Classroom

(عنوان : 10) 4. Buying Textbooks

(عنوان : 11) 4. Buying Textbooks

(عنوان : 12) 4. Buying Textbooks

(عنوان : 13) 5. Talking about a Professor

(عنوان : 14) 5. Talking about a Professor

(عنوان : 15) 5. Talking about a Professor

(عنوان : 16) 6. Making an Appointment with Your Professor

(عنوان : 17) 6. Making an Appointment with Your Professor

(عنوان : 18) 6. Making an Appointment with Your Professor

(عنوان : 19) 7. Turning Homework in Late

(عنوان : 20) 7. Turning Homework in Late

(عنوان : 21) 7. Turning Homework in Late

(عنوان : 22) 8. Finding an Error in Your Test Score

(عنوان : 23) 8. Finding an Error in Your Test Score

(عنوان : 24) 8. Finding an Error in Your Test Score

(عنوان : 25) 9. Borrowing Class Notes

(عنوان : 26) 9. Borrowing Class Notes

(عنوان : 27) 9. Borrowing Class Notes

(عنوان : 28) 10. Grading Policy

(عنوان : 29) 10. Grading Policy

(عنوان : 30) 10. Grading Policy

(عنوان : 31) 11. Discussing Your Grades with Your Professor

(عنوان : 32) 11. Discussing Your Grades with Your Professor

(عنوان : 33) 11. Discussing Your Grades with Your Professor

(عنوان : 34) 12. Talking to Professor about Being Absent

(عنوان : 35) 12. Talking to Professor about Being Absent

(عنوان : 36) 12. Talking to Professor about Being Absent

(عنوان : 37) 13. Talking to Professor about Leaving Early

(عنوان : 38) 13. Talking to Professor about Leaving Early

(عنوان : 39) 13. Talking to Professor about Leaving Early

(عنوان : 40) 14. Talking to a Counselor

(عنوان : 41) 14. Talking to a Counselor

(عنوان : 42) 14. Talking to a Counselor

(عنوان : 43) 15. Adding a Class

(عنوان : 44) 15. Adding a Class

(عنوان : 45) 15. Adding a Class

(عنوان : 46) 16. Date and Time of a Field Trip

(عنوان : 47) 16. Date and Time of a Field Trip

(عنوان : 48) 16. Date and Time of a Field Trip

(عنوان : 49) 17. Where to Buy Lunch

(عنوان : 50) 17. Where to Buy Lunch

(عنوان : 51) 17. Where to Buy Lunch

(عنوان : 52) 18. Using a Vending Machine

(عنوان : 53) 18. Using a Vending Machine

(عنوان : 54) 18. Using a Vending Machine

(عنوان : 55) 19. Getting a Library Card

(عنوان : 56) 19. Getting a Library Card

(عنوان : 57) 19. Getting a Library Card

(عنوان : 58) 20. Returning Overdue Books

(عنوان : 59) 20. Returning Overdue Books

(عنوان : 60) 20. Returning Overdue Books

(عنوان : 61) 21. Using a Parking Meter

(عنوان : 62) 21. Using a Parking Meter

(عنوان : 63) 21. Using a Parking Meter

(عنوان : 64) 22. Purchasing a Parking Permit

(عنوان : 65) 22. Purchasing a Parking Permit

(عنوان : 66) 22. Purchasing a Parking Permit

(عنوان : 67) 23. Parking at School

(عنوان : 68) 23. Parking at School

(عنوان : 69) 23. Parking at School

(عنوان : 70) 24. Fighting a Parking Ticket

(عنوان : 71) 24. Fighting a Parking Ticket

(عنوان : 72) 24. Fighting a Parking Ticket


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808