سایت جامع آموزش زبان انگلیسی

(عنوان : 1) 1. Setting up a Bank Account

(عنوان : 2) 1. Setting up a Bank Account

(عنوان : 3) 1. Setting up a Bank Account

(عنوان : 4) 2. Asking about Checks

(عنوان : 5) 2. Asking about Checks

(عنوان : 6) 2. Asking about Checks

(عنوان : 7) 3. Making a Deposit

(عنوان : 8) 3. Making a Deposit

(عنوان : 9) 3. Making a Deposit

(عنوان : 10) 4. Making a Withdrawal

(عنوان : 11) 4. Making a Withdrawal

(عنوان : 12) 4. Making a Withdrawal

(عنوان : 13) 5. A Check Bounces

(عنوان : 14) 5. A Check Bounces

(عنوان : 15) 5. A Check Bounces

(عنوان : 16) 6. Transferring Money

(عنوان : 17) 6. Transferring Money

(عنوان : 18) 6. Transferring Money

(عنوان : 19) 7. Canceling an Account

(عنوان : 20) 7. Canceling an Account

(عنوان : 21) 7. Canceling an Account

(عنوان : 22) 8. Cashing a Check

(عنوان : 23) 8. Cashing a Check

(عنوان : 24) 8. Cashing a Check

(عنوان : 25) 9. Canceling a Check

(عنوان : 26) 9. Canceling a Check

(عنوان : 27) 9. Canceling a Check

(عنوان : 28) 10. Using the ATM

(عنوان : 29) 10. Using the ATM

(عنوان : 30) 10. Using the ATM

(عنوان : 31) 11. The Card Gets Declined

(عنوان : 32) 11. The Card Gets Declined

(عنوان : 33) 11. The Card Gets Declined

(عنوان : 34) 12. Asking about Fees

(عنوان : 35) 12. Asking about Fees

(عنوان : 36) 12. Asking about Fees

(عنوان : 37) 13. Paying Fees

(عنوان : 38) 13. Paying Fees

(عنوان : 39) 13. Paying Fees

(عنوان : 40) 14. Minimum Balance Requirements

(عنوان : 41) 14. Minimum Balance Requirements

(عنوان : 42) 14. Minimum Balance Requirements

(عنوان : 43) 15. Not Getting a Bank Statement

(عنوان : 44) 15. Not Getting a Bank Statement

(عنوان : 45) 15. Not Getting a Bank Statement

(عنوان : 46) 16. Reporting Wrong Charges

(عنوان : 47) 16. Reporting Wrong Charges

(عنوان : 48) 16. Reporting Wrong Charges

(عنوان : 49) 17. Opening Another Account

(عنوان : 50) 17. Opening Another Account

(عنوان : 51) 17. Opening Another Account


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808