سایت جامع آموزش زبان انگلیسی

این صفحه برای شما رایگان است

(عنوان : 1) 1. Looking for an Apartment

(عنوان : 2) 1. Looking for an Apartment

(عنوان : 3) 1. Looking for an Apartment

(عنوان : 4) 2. Subleasing

(عنوان : 5) 2. Subleasing

(عنوان : 6) 2. Subleasing

(عنوان : 7) 3. Responding to an Ad for Roommates

(عنوان : 8) 3. Responding to an Ad for Roommates

(عنوان : 9) 3. Responding to an Ad for Roommates

(عنوان : 10) 4. Finding an Apartment

(عنوان : 11) 4. Finding an Apartment

(عنوان : 12) 4. Finding an Apartment

(عنوان : 13) 5. Asking about the Apartment Location

(عنوان : 14) 5. Asking about the Apartment Location

(عنوان : 15) 5. Asking about the Apartment Location

(عنوان : 16) 6. Asking about the Neighborhood

(عنوان : 17) 6. Asking about the Neighborhood

(عنوان : 18) 6. Asking about the Neighborhood

(عنوان : 19) 7. Asking about Safety Features

(عنوان : 20) 7. Asking about Safety Features

(عنوان : 21) 7. Asking about Safety Features

(عنوان : 22) 8. Asking about Floor Plan

(عنوان : 23) 8. Asking about Floor Plan

(عنوان : 24) 8. Asking about Floor Plan

(عنوان : 25) 9. Visiting a Rental Agent

(عنوان : 26) 9. Visiting a Rental Agent

(عنوان : 27) 9. Visiting a Rental Agent

(عنوان : 28) 10. Discrimination

(عنوان : 29) 10. Discrimination

(عنوان : 30) 10. Discrimination

(عنوان : 31) 11. Making an Appointment for an Apartment Viewing

(عنوان : 32) 11. Making an Appointment for an Apartment Viewing

(عنوان : 33) 11. Making an Appointment for an Apartment Viewing

(عنوان : 34) 12. Talking about the Lease

(عنوان : 35) 12. Talking about the Lease

(عنوان : 36) 12. Talking about the Lease

(عنوان : 37) 13. Negotiating the Price (1)

(عنوان : 38) 13. Negotiating the Price (1)

(عنوان : 39) 13. Negotiating the Price (1)

(عنوان : 40) 14. Negotiating the Price (2)

(عنوان : 41) 14. Negotiating the Price (2)

(عنوان : 42) 14. Negotiating the Price (2)

(عنوان : 43) 15. Policy Towards Pets

(عنوان : 44) 15. Policy Towards Pets

(عنوان : 45) 15. Policy Towards Pets

(عنوان : 46) 16. Checking the Apartment for Anything Damaged

(عنوان : 47) 16. Checking the Apartment for Anything Damaged

(عنوان : 48) 16. Checking the Apartment for Anything Damaged

(عنوان : 49) 17. Asking a Friend to Help Move In

(عنوان : 50) 17. Asking a Friend to Help Move In

(عنوان : 51) 17. Asking a Friend to Help Move In

(عنوان : 52) 18. Calling a Moving Company

(عنوان : 53) 18. Calling a Moving Company

(عنوان : 54) 18. Calling a Moving Company

(عنوان : 55) 19. Calling the Water Company

(عنوان : 56) 19. Calling the Water Company

(عنوان : 57) 19. Calling the Water Company

(عنوان : 58) 20. Where to Put the Furniture

(عنوان : 59) 20. Where to Put the Furniture

(عنوان : 60) 20. Where to Put the Furniture

(عنوان : 61) 21. Greeting a Neighbor

(عنوان : 62) 21. Greeting a Neighbor

(عنوان : 63) 21. Greeting a Neighbor

(عنوان : 64) 22. Prohibited Parking

(عنوان : 65) 22. Prohibited Parking

(عنوان : 66) 22. Prohibited Parking

(عنوان : 67) 23. Trash and Recycling

(عنوان : 68) 23. Trash and Recycling

(عنوان : 69) 23. Trash and Recycling

(عنوان : 70) 24. Laundry Room Rules and Hours

(عنوان : 71) 24. Laundry Room Rules and Hours

(عنوان : 72) 24. Laundry Room Rules and Hours

(عنوان : 73) 25. Neighbors and Help

(عنوان : 74) 25. Neighbors and Help

(عنوان : 75) 25. Neighbors and Help

(عنوان : 76) 26. Visitors and Extra Tenants

(عنوان : 77) 26. Visitors and Extra Tenants

(عنوان : 78) 26. Visitors and Extra Tenants

(عنوان : 79) 27. Locked Out

(عنوان : 80) 27. Locked Out

(عنوان : 81) 27. Locked Out

(عنوان : 82) 28. Noisy Neighbors

(عنوان : 83) 28. Noisy Neighbors

(عنوان : 84) 28. Noisy Neighbors

(عنوان : 85) 29. Asking the Neighbor Not to Make Noise

(عنوان : 86) 29. Asking the Neighbor Not to Make Noise

(عنوان : 87) 29. Asking the Neighbor Not to Make Noise

(عنوان : 88) 30. Poor Area Lighting

(عنوان : 89) 30. Poor Area Lighting

(عنوان : 90) 30. Poor Area Lighting

(عنوان : 91) 31. Recreation Area Problems

(عنوان : 92) 31. Recreation Area Problems

(عنوان : 93) 31. Recreation Area Problems

(عنوان : 94) 32. Fumigation and Relocation for a Night

(عنوان : 95) 32. Fumigation and Relocation for a Night

(عنوان : 96) 32. Fumigation and Relocation for a Night

(عنوان : 97) 33. Key and Lock Problems

(عنوان : 98) 33. Key and Lock Problems

(عنوان : 99) 33. Key and Lock Problems

(عنوان : 100) 34. Calling the Landlord to Report a Leak

(عنوان : 101) 34. Calling the Landlord to Report a Leak

(عنوان : 102) 34. Calling the Landlord to Report a Leak

(عنوان : 103) 35. Roof Leaking

(عنوان : 104) 35. Roof Leaking

(عنوان : 105) 35. Roof Leaking

(عنوان : 106) 36. Plumbing

(عنوان : 107) 36. Plumbing

(عنوان : 108) 36. Plumbing

(عنوان : 109) 37. Threatening not to Rent

(عنوان : 110) 37. Threatening not to Rent

(عنوان : 111) 37. Threatening not to Rent

(عنوان : 112) 38. Poor Upkeep

(عنوان : 113) 38. Poor Upkeep

(عنوان : 114) 38. Poor Upkeep

(عنوان : 115) 39. Asking the Landlord about Fixing a Problem

(عنوان : 116) 39. Asking the Landlord about Fixing a Problem

(عنوان : 117) 39. Asking the Landlord about Fixing a Problem

(عنوان : 118) 40. Explaining the Problem to the Plumber

(عنوان : 119) 40. Explaining the Problem to the Plumber

(عنوان : 120) 40. Explaining the Problem to the Plumber

(عنوان : 121) 41. Calling the Police about a Burglary

(عنوان : 122) 41. Calling the Police about a Burglary

(عنوان : 123) 41. Calling the Police about a Burglary

(عنوان : 124) 42. Talking about Apartment Upgrades

(عنوان : 125) 42. Talking about Apartment Upgrades

(عنوان : 126) 42. Talking about Apartment Upgrades

(عنوان : 127) 43. Moving Out

(عنوان : 128) 43. Moving Out

(عنوان : 129) 43. Moving Out

(عنوان : 130) 44. Eviction Notice

(عنوان : 131) 44. Eviction Notice

(عنوان : 132) 44. Eviction Notice

(عنوان : 133) 45. Getting the Deposit Back

(عنوان : 134) 45. Getting the Deposit Back

(عنوان : 135) 45. Getting the Deposit Back


تماس با ما راه های تماس با ما تلفن های 09388222808 و 09307374341 و ایمیل info@englishall.ir میباشد درباره ما برنامه نویسی و تهیه مطالب این سایت زیر نظر بازار خراسان و با هدف بهبود آموزش مهاوره ای زبان انگلیسی تهیه گردیده شما میتوانید با نظرات خود در بخش تماس با ما ما را در بهبود کارمان یاری نمائید راهنمای سایت جهت استفاده از مطالب بیشمار سایت شما میتوانید اپلیکیشن مارا از بازار تهیه کنید یا وارد قسمت عضویت شوید و با ثبت نام از امکانات سایت استفاده نمائید

طراحی شده توسط : مهندس علی سلمانیان
09388222808